Regulamin

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz – wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – osoby niepełnoletnie lub osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z Parku Linowego przez osobę niepełnoletnią lub nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych należy bezwzględnie podpisać w kasie Parku Linowego. Osoby, które nie podpisały takiego oświadczenia nie mogą wchodzić na trasy parku linowego.
 2. Na trasy parku linowego mogą wejść osoby mające zasięg dłoni nie mniejszy niż 160 cm wzwyż. Przez zasięg jednorącz będzie rozumiana maksymalna wysokość osiągnięta przez osobę z jedną ręką wyciągniętą do góry.
 3. Osoby mające zasięg jednorącz mniejszy niż 160cm mogą wejść wyłącznie na trasę wskazaną przez obsługę.
 4. W Parku Linowym znajduje się trasa treningowa. Warunkiem dopuszczenia przez obsługę Parku Linowego do skorzystania z tras wskazanych w pkt. 2 jest przejście szkolenia i prawidłowe pokonanie przez danego uczestnika trasy szkoleniowej.
 5. Wejście na Park Linowy obarczone jest współodpowiedzialnością operatora parku linowego, klienta lub jego opiekuna prawnego.
 6. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po:
 7. wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,
 8. uiszczeniu opłaty za bilet oraz
 9. przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym, jak również po
 10. podpisaniu stosownego oświadczenia w kasie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu i zasad bezpieczeństwa Parku Linowego. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie mogą korzystać z Parku Linowego i mogą zostać z niego usunięte przez obsługę Parku Linowego.
 11. Rozpoczęcie korzystania z Parku Liniowego następuje wyłącznie z pierwszej platformy każdej trasy. Wejście na pierwszą platformę każdej trasy w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności pracownika obsługi Parku Linowego.
 12. Osoby, które są pod wpływem lub po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, lub przyjmują leki obniżające sprawność psychofizyczną obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Parku linowego.
 13. Korzystanie z Parku Linowego wymaga dobrego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu, życiu lub obniżać ich sprawność psychofizyczną, nie mogą korzystać z Parku Linowego.
 14. Osoby korzystające z Parku Linowego zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa i poleceń pracowników obsługi Parku Linowego.
 15. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi, jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych użytkowników Parku Linowego.
 16. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy pracownikom obsługi Parku linowego.
 17. Pracownicy obsługi Parku Linowego mogą w każdej chwili zażądać opuszczenia Parku Linowego przez osobę, która narusza niniejszy regulamin, zasady bezpieczeństwa lub polecenia pracowników obsługi. Takiemu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności dotyczące zwrotu pieniędzy za bilet wstępu. W przypadku wystąpienia gwałtownych i niekorzystnych warunków pogodowych (silny wiatr, opady, burze), z uwagi na względy bezpieczeństwa, pracownicy obsługi mają obowiązek poprosić wszystkie osoby znajdujące sią w Parku Linowym o jak najszybsze opuszczenie poszczególnych tras linowych.
 18. Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 19. Wszelkie wypadki, kontuzje, uwagi do stanu technicznego czy uszkodzenia Parku należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Parku linowego.
 20. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 21. Osoby nieupoważnione nie mogą przebywać w pobliżu wejść/zejść z tras, pod trasami, w bezpośrednim pobliżu skoku wahadłowego, ścianek, itp.
 22. Zasady bezpieczeństwa opisane poniżej stanowią integralną cześć niniejszego regulaminu.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Leśnym Park Linowym NA STOKU:

 1. osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od pracowników obsługi sprzęt zabezpieczający (asekuracyjny) przed upadkiem z wysokości. Założenie powyższego sprzętu jest warunkiem dopuszczenia danego użytkownika do korzystania z Parku Linowego.
 2. Sprzęt asekuracyjny zakłada użytkownikowi tylko pracownik obsługi Parku Linowego.
 3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w nim i jego zapięciach i zabezpieczeniach.
 4. Każda osoba jest zobowiązana do przejścia trasy szkoleniowej, natomiast osoby wybierające się na trasę trudną dodatkowo przechodzą krótki test wysiłkowy.
 5. W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z lonżą oraz kask.
 6. Osoby noszące biżuterie lub okulary powinny odpowiednio je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
 7. Przed wejściem na trasę należy bezwzględnie opróżnić kieszenie oraz pozostawić na ziemi wszystkie inne przedmioty, które mogą utrudniać poruszanie się na wysokości, doprowadzić do zaczepienia się o elementy przeszkód czy w inny sposób stwarzać dodatkowe zagrożenie dla uczestnika (np. przedmioty ostre, torebki, czapki, okulary, saszetki, zbędną odzież utrudniającą swobodne poruszanie).
 8. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 9. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek został poprawnie zamknięty (kontrola wzrokowa).
 10. Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo, najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
 11. Na jednej platformie nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby. Pomiędzy platformami (na przeszkodzie) może znajdować się tylko jedno osoba!
 12. Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
 13. Do wpinania się należy używać również pętli asekuracyjnej z liny stalowej oplecionej wokół słupa lub drzewa.
 14. Na linie zjazdowej oznaczonej kolorem żółtym, w pierwszej kolejności powinien znaleźć się bloczek zjazdowy, a następnie karabinki z lonży.
 15. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko karabinka poniżej bloczka i nie kłaść ręki na stalowej linie, gdyż grozi to skaleczeniem. trzymanie się karabinka pozwoli na utrzymanie kierunku jazdy twarzą do przodu.
 16. Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu, chwycić ręką pętlę asekuracyjną z liny stalowej przed bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i stanąć na podeście.
  Uwaga!!: W ostatniej fazie zjazdu nie należy wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 17. Szczególnie należy przestrzegać zasady niewchodzenia na zjazd tyrolką zanim poprzednik nie opuści podestu na końcu tyrolki, gdyż grozi to niebezpiecznym zderzeniem!
 18. W przypadku doznania osłabienia lub urazu albo w przypadku jakichkolwiek trudności z pokonaniem trasy Parku Linowego należy wezwać obsługę Parku Linowego w celu sprowadzenia na ziemię.
 19. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach, huśtać się czy zachowywać się na przeszkodach w sposób inny niż przekazano przez obsługę podczas szkolenia.
 20. Podczas korzystania z Parku Linowego należy bezwzględnie wykonywać polecenia pracowników obsługi Parku Linowego.
 21. Przed wejściem na każda przeszkodę należy sprawdzić poprawność wpięcia karabinków do pętli lub liny asekuracyjnej.